Dochody w roku akademickim 2018/2019

Na potrzeby wniosku o stypendium socjalne, obliczając miesięczny dochód danej osoby, cały jej dochód roczny z 2017 r. należy podzielić na 12 miesięcy lub faktyczną ilość miesięcy, by otrzymać przeciętny miesięczny dochód, WYJĄTKIEM są sytuacje "utraty dochodu" lub "uzyskania dochodu".

 "Utrata dochodu" i "uzyskanie dochodu" - najogólniej mówiąc: służą aktualizacji wyliczeń opartych na roku 2017. W sytuacjach, gdy w momencie składania wniosku, w stosunku do roku 2017 zaszły zmiany w dochodach członków rodziny (brak obecnie źródła dochodu, które w 2017 r. występowało, czyli nastąpiła "utrata dochodu" lub pojawiło się nowe źródło dochodu, którego nie było w 2017 r., czyli nastąpiło "uzyskanie dochodu") - należy wyliczenia oparte na roku 2017 odpowiednio zweryfikować.

W przypadku utraty dochodu w roku 2017 lub po roku 2017, ustalając dochód danej osoby z roku 2017 - nie uwzględnia się dochodu utraconego: kwota osiągnięta w roku 2017 z tego źródła nie jest liczona (UWAGA: nie każdy rodzaj dochodu można traktować jako utracony)

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2017 należy dodać do dochodów miesięcznych danej osoby z roku 2017, kwotę uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (UWAGA: nie każdy rodzaj dochodu można traktować jako uzyskany!- patrz definicja uzyskania dochodu) - np. jeśli umowa o pracę została zawarta 1 lipca 2018 r. to kwotą "dochodu uzyskanego" będzie kwota wynagrodzenia netto za sierpień 2018 r.

Punktem odniesienia jest zawsze moment składania wniosku. Oznacza to, że np. jeśli ktoś z rodziny miał w roku 2018 od lutego do sierpnia dochód ze źródła, którego nie było w 2017 r. - nie jest to "dochód uzyskany". Taki dochód w ogóle nie będzie uwzględniany w wyliczeniach.

Do momentu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji przez komisję, student lub doktorant ma obowiązek zgłosić wszelkie zmiany w sytuacji materialnej rodziny ("dochód utracony" i "dochód uzyskany").

Zobacz także