Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Procedura ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązująca w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 15.10.2018r.

Decyzją Rady Samorządu Studenckiego oraz JM Rektora stypendium jest przyznawane na poziomie 9% liczby studentów danego kierunku.

 

Uwaga! 

Studenci kierunku Ratownictwo medyczne proszeni są o odbiór decyzji dotyczących stypendium Rektora.

 

W jaki sposób należy ubiegać się o  przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów?

Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest uzyskanie wymaganej średniej ocen za poprzedni rok akademicki lub posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych albo sportowych .

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który:

  1. Zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem, oraz uzyskał z nich średnią ocen nie niższą niż 4.00.
  2. Zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem jednego, do którego nie podszedł, z przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem, oraz uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4.40.
  3. Zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, , z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem i legitymuje się osiągnięciami na polu naukowym, artystycznym lub sportowym na poziomie krajowym albo międzynarodowym
  4. Zaliczył pierwszy rok studiów (nie dotyczy studiów II stopnia)
  5. Został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Student, który chce ubiegać się o stypendium rektora, musi wypełnić wniosek znajdujący się w systemie internetowym Uniwersytetu WISUS w zakładce ASIA ( wniosku nie należy drukować do momentu pojawienia się informacji o jego zakwalifikowaniu do decyzji pozytywnej).

Średnią ocen, gdy nie wynika ona z indeksu elektronicznego, potwierdza Dziekanat. (należy wniosek wydrukować i zanieść do Dziekanatu – dotyczy studentów, którzy studia I stopnia ukończyli w UMP lub innej uczelni).

W przypadku posiadanych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych student załącza do wniosku on-line skany tych dokumentów.

Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie uniemożliwia ubieganie się o to świadczenie w danym roku akademickim.

Po ustalonym terminie składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów , zwoływana jest Uczelniana Komisja Stypendialna.

Student po zalogowaniu się na swoje konto w systemie WISUS może śledzić historię wniosku (widoczne są wszystkie etapy pracy z wnioskiem).

Po wpisie, dokonanym przez Dział Spraw Studenckich, że wniosek został zakwalifikowany do decyzji pozytywnej Student ma obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów w terminie 7 dni (wniosek, z załącznikami) do Działu Spraw Studenckich .

Dostarczenie dokumentów  w wyznaczonym terminie jest warunkiem otrzymania decyzji ostatecznej oraz dokonania przelewu stypendium na konto podane w systemie WISUS.

Decyzja ta jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Zobacz także