Stypendium socjalne

Procedura ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium socjalnego
w zwiększonej wysokości w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 08.10.2018r.

W jaki sposób należy ubiegać się o  przyznanie stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości ?

 Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej.

 Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie.

Student studiów stacjonarnych w przypadku określonym powyżej może otrzymać stypendium  socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.          

 Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jest przyznawane na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane.

 W celu złożenia wniosku należy:

  1. Zalogować się w systemie WISUS, zakładka ASIA ,
  2. Wypełnić wniosek ( skład rodziny, oświadczenie o dochodach, zaświadczenia, itp). Wykaz dokumentów i sposób dokumentowania znajduje się   w Regulaminie przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej.
  3. Wybrać formę stypendium (styp. socjalne , styp. socjalne w zwiększonej wysokości)
  4. Po zatwierdzeniu należy wniosek wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami/ zaświadczeniami złożyć w Dziale Spraw Studenckich.

Po ustalonym terminie składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, zwoływana jest Wydziałowa Komisja Stypendialna.

Student po zalogowaniu się na swoje konto w systemie WISUS może śledzić historię wniosku (widoczne są wszystkie etapy pracy z wnioskiem).

Po wpisie, dokonanym przez Dział Spraw Studenckich, że wniosek został zakwalifikowany do decyzji pozytywnej lub wniosek został zakwalifikowany do decyzji negatywnej należy oczekiwać pisemnej decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Decyzja ta jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 UWAGA

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku (w tym niekompletności)  student jest wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia pierwotnego wniosku. W przypadku  uzupełnienia tych braków po wyznaczonym terminie, wniosek o przyznanie stypendium rektora  pozostawia się bez rozpoznania, zaś za datę wpływu wniosku o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  uznaje się datę złożenia wymaganych uzupełnień. Jeżeli braki te nie zostaną uzupełnione wniosek o przyznanie świadczenia   pozostawia się bez rozpoznania.

Stypendium socjalne nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, za wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium socjalne student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

 

 

Zobacz także

Do pobrania