< Cofnij

Składanie wniosków o stypendium rektora

Studenci, którym zostało przyznane stypendium rektora dla najlepszych studentów, a nie dostarczyli do Działu Spraw Studenckich wniosku lub wniosku z załącznikami są zobligowani do jego dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018r.
Zgodnie z zapisem § 29 pkt. 8 „Student ma obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów w terminie 7 dni od daty ukazania się informacji w systemie internetowym Uczelni o zakwalifikowaniu wniosku. Dostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest warunkiem wydania decyzji i wypłaty”.
Brak dostarczenia powyższych dokumentów będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty w miesiącu grudniu.