< Cofnij

Terminy składania wniosków o stypendia 2019/2020

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

  1. Świadczenia o charakterze socjalnym

 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w systemie internetowym WISUS, a następnie po wydrukowaniu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Dziale Spraw Studenckich – Poznań ul. Fredry 10, lub przesłać pocztą na adres Działu (decyduje data wpływu do uczelni), w terminie do 7 października 2019 roku.

 Wniosek o przyznanie zapomogi musi być złożony w dowolnym terminie w ciągu roku akademickiego w systemie internetowym WISUS, a następnie po wydrukowaniu wraz z dokumentami poświadczającymi zaistniałą sytuację, złożony w Dziale Spraw Studenckich – Poznań ul. Fredry 10, lub przesłany pocztą na adres Działu. Student może się ubiegać o zapomogę nie później niż po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego, które miało miejsce w okresie trwania studiów.

 Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać

  1. w systemie internetowym WISUS w terminie do 14 października 2019 roku      
  1. Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie na innej uczelni chcąc się ubiegać
    o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, są zobowiązani do złożenia
    w dziekanacie swojego wydziału zaświadczenia z poprzedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok studiów licencjackich wraz z informacją o stosowanej na tej uczelni skali ocen oraz datą obrony pracy dyplomowej.