Informacje bieżące

Egzamin z Filozofii dla uczestników 2 roku studiów doktoranckich

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacją otrzymaną od koordynatora przedmiotu „Filozofia” dla uczestników 2 roku studiów doktoranckich, uprzejmie informuję, że egzaminy z przedmiotu odbędą się w następujących terminach:

 

WYDZIAŁ LEKARSKI I

Data egzaminu: 25.06.2019r. (wtorek)

Godzina egzaminu: od godz. 8:30 (zdający przystępują do egzaminu w kolejności alfabetycznej)

WYDZIAŁ LEKARSKI II

Data egzaminu: 26.06.2019r. (środa)

Godzina egzaminu: od godz. 8:30 (zdający przystępują do egzaminu w kolejności alfabetycznej)

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Data egzaminu: 27.06.2019r. (czwartek)

Godzina egzaminu: od godz. 8:30 (zdający przystępują do egzaminu w kolejności alfabetycznej)

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Data egzaminu: 27.06.2019r. (czwartek)

Godzina egzaminu: od godz. 9:30 (zdający przystępują do egzaminu w kolejności alfabetycznej)

 

Miejsce przeprowadzenia egzaminu:

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Nowe Collegium Wrzoska, ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań (5 piętro).

Egzamin odbywa się w formie ustnej.

 

Komunikat

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od roku 2019 uczestnicy studiów doktoranckich będą mieli możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra dla wybitnych Młodych Naukowców.

Wymogi dotyczące osiągnieć, szczegółowy tryb postępowania oraz wzór wniosku ujęte zostały w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z treścią Rozporządzenia.

Pierwszy  nabór wniosków w tym roku potrwa od 2 maja do 31 maja, kolejny przewiduje się na grudzień bieżącego roku.

Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału, na którym realizują Państwo studia doktoranckie. Terminy składania wniosków ustalą Dziekani i podadzą do wiadomości na stronach internetowych Wydziałów.

__________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego będą Państwo mogli złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Wirtualnego Systemu Usług dla Studenta (WISUS) – moduł ASIA w terminie od 01.04.2019r. od godz. 00:00 do 29.04.2019r. do godz. 23:59.

Wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć do 30.04.2019r. do godz. 15:00. w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich Działu Spraw Studenckich, ul. Fredry 10, parter (pok. 003-004).

KOMUNIKAT DAS

Informacja organizacyjna

Szanowni Państwo! Doktoranci 3-go roku studiów doktoranckich!

uprzejmie przypominam, że zgodnie z Planem i Programem Studiów Doktoranckich, zatwierdzonym przez Radę Wydziału, na którym realizują Państwo Studia Doktoranckie, jednym z warunków zaliczenia trzeciego roku studiów jest wszczęcie przewodu doktorskiego na Radzie Wydziału, które powinno nastąpić najpóźniej do 31 marca 2019r.

Jednocześnie przypominam, że w świetle nowelizacji przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 roku, stopień doktora nadaje się na podstawie dotychczasowych przepisów, z zastrzeżeniem, że jest on nadawany w dziedzinach i dyscyplinach określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019r. i niezakończone przed 31 grudnia 2021 roku, będą zamykane z mocy prawa.

W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie będzie wszczynać się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

Od 1 października 2019r. postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora prowadzi się na nowych zasadach. Ogólne wymogi stawiane osobom, którym stopień doktora będzie nadawany wg nowych zasad opisuje Art. 186 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz Art.179 ust 6-9 Ustawy przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Senat albo Rada Naukowa określi sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Z uwagi na powyższe zmiany, doktoranci trzeciego roku studiów doktoranckich, którzy zdecydują się otworzyć przewód na nowych zasadach, mają obowiązek złożenia do Kierownika Studiów Doktoranckich wniosku zawierającego prośbę o przesunięcie terminu wszczęcia przewodu do października 2019 i tym samym o warunkowe zaliczenie trzeciego roku studiów doktoranckich. Pismo musi zawierać poparcie opiekuna naukowego. Pismo należy złożyć  najpóźniej do dnia 31.03.2019r.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora.

Rozpoczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora musi nastąpić do 31.10.2019r.

 

prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz

Kierownik Studiów Doktoranckich

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

 

Zmiany w harmonogramie zajęć

Uczestnicy 3 roku studiów doktoranckich:

UWAGA! nastąpiła zmiana terminu zajęć z Prawa medycznego

Wykład w dniu 16.01.2019r. (godz.: 16:00-19:15 sala im. M. Nenckiego, Coll. Anatomicum, ul. Święcickiego 6) nie odbędzie się.

Zajęcia zostały przeniesione na dzień 23.01.2019r. (godz.: 16:00-19:15 sala im. H. Hoyera, Coll. Anatomicum, ul. Święcickiego 6).

 

UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu zajęć z Filozofii 

Zajęcia zaplanowane w dniu 19.02.2019r. zostały przeniesione na dzień 16.04.2019r.

 

Uczestnicy 2 roku studiów doktoranckich:

UWAGA! nastąpiła zmiana sal wykładowych, w których odbywać się będą pierwsze 4 wykłady z Historii Medycyny:

wykład w dniu 15.10.2018r. przeniesiony do sali B231, Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70

wykład w dniu 17.10.2018r. przeniesiony do sali 25, Studium Języków Obcych, ul. Marcelińska 27

wykład w dniu 22.10.2018r. przeniesiony do sali 25, Studium Języków Obcych, ul. Marcelińska 27

wykład w dniu 24.10.2018r. przeniesiony do sali 25, Studium Języków Obcych, ul. Marcelińska 27

Prosimy o zabranie ze sobą na zajęcia Elektronicznej Legitymacji Doktoranta, która umożliwi wejście do budynku SJO przy ul. Marcelińskiej 27!!!

 

Uczestnicy 3 roku studiów doktoranckich:

UWAGA! nastąpiła zmiana terminów zajęć z Biostatystyki

GRUPA I: zajęcia rozpoczną się w dniu 01.03.2019r. (zamiast 22.02.2019r.) / nowy termin zajęć  22.03.2019r.

GRUPA II i GRUPA III: zajęcia rozpoczną się w dniu 29.03.2019r. (nowy termin) / zajęcia w dniu 19.04.2019r. nie odbędą się

 

Uczestnicy 1 roku studiów doktoranckich:

UWAGA! nastąpiła zmiana sali, w której będą odbywać się zajęcia z Edukacji medycznej

GRUPA II: ćwiczenia w dniu 29.11.2018r. zostały przeniesione do sali 0.08, Coll. Wrzoska, ul. Rokietnicka 7

 

UWAGA!!! zmiana terminu zajęć – Metodologia badań naukowych (GRUPA 3 i 4)

Zajęcia w dniu 07.02.2019r. (godz.: 14:00-16:30 – GRUPA 3, godz.: 16:30-19:00 – GRUPA 4 Sala sem. 1 Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Palium – os. Rusa 55, Poznań) nie odbędą się.

Nowy termin zostanie przekazany przez Koordynatora w czasie wcześniejszych zajęć (29.01/31.01).

 

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2018/2019.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Wirtualnego Systemu Usług dla Studenta (WISUS) – moduł ASIA w terminie  od 03.10.2018r. od godz. 12:00 do 18.10.2018r. do godz. 23:59.

Wydrukowany i podpisany wniosek w formie papierowej wraz z opinią promotora (załącznik do maila) oraz ponumerowanymi załącznikami należy dostarczyć do Sekcji ds. Studiów Doktoranckich Działu Spraw Studenckich (ul. Fredry 10., parter, pok. 003-004) do 19 października 2018r. do godz. 15:00.

Zgodnie z Regulaminem wszystkie dokumenty należy złożyć w teczce opisanej imieniem i nazwiskiem doktoranta, gdzie kolejność załączników ma być analogiczna do kolejności występowania we wniosku oraz stosownie ponumerowana.

 

Wjazd na parking przy Centrum Biologii Medycznej

Zgodnie z informacją podaną przez Dział Eksploatacji Obiektów UMP:

od 01 czerwca 2018 r. wszystkich PRACOWNIKÓW oraz STUDENTÓW i DOKTORANTÓW UMP obowiązują nowe zasady korzystania z bezpłatnego PARKINGU zlokalizowanego przy Centrum Biologii Medycznej .

Dostęp do bezpłatnych miejsc postojowych możliwy będzie wyłącznie na podstawie uprawnień przypisanych do posiadanych legitymacji UMP (pracowniczych, studenckich i doktoranckich).

WJAZD NA PARKING: Bramka przy ul. Rokietnickiej (za DS. Medyk)

WYJAZD Z PARKINGU: Bramka przy ul. Rudolfa Wejgla (za Collegium Stomatologicum)

Przypisywanie uprawnień wjazdu na PARKING do posiadanych legitymacji:

Dział Informatyki

Pon – Pt godz. 07.00 - 15.00

tel. 61 854 60 83

 

Ubezpieczenie NNW - 2018/2019

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

Uczestnicy studiów doktoranckich UMP mogą przystąpić do ubezpieczenia NNW na zasadach ubezpieczenia grupowego dla studentów UMP.

Okres ubezpieczenia: 01.10.2018r. – 30.09.2019r.

Wysokość składki: 40,- zł.

Opcja ubezpieczenia: PODSTAWOWA (Ogólne Warunki Ubezpieczenia UDU PLUS)

Warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem jest złożenie podpisu na liście w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich oraz dostarczenie potwierdzenia dokonanej płatności w terminie do 30.11.2018 r. (Jeżeli uczestnik studiów doktoranckich opłaci składkę, a nie podpisze, że zapoznał się z OWU, ochrona ubezpieczeniowa jest nieaktywna).

Doktorant, który chce przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia NNW oferowanego dla studenta UMP, po zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia UDU PLUS  musi dokonać następujących czynności:

  1. wygenerować odpowiednie naliczenie w wirtualnym systemie usług dla studenta (WISUS) w module ASIA;
  2. dokonać na ten cel wpłaty w wysokości 40,- zł na indywidulane konto bankowe do wpłat podane w systemie SIANO;
  3. przedłożyć w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich potwierdzenie dokonania wpłaty i podpisać dokument potwierdzający zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia;
  4. doktorant otrzymuje Certyfikat.

- OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

 

Szkolenia on-line dla I roku - 2018/2019

Termin szkolenia bhp dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019:

Platforma SOLAT (OpenOlat) - Kurs BHP rozpocznie się 01.10.2018r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 i dostępny będzie do dnia 30.11.2018r. (piątek) do godziny 10:00 (przez okres 60 dni).

Termin szkolenia bibliotecznego dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019:

Platforma SOLAT (OpenOlat) – szkolenie biblioteczne rozpocznie się 01.10.2018r. i dostępny będzie do dnia 31.12.2018r.

 

Zapisy na fakultety - 2018/2019

Uruchomienie zapisów on-line na zajęcia fakultatywne dla uczestników studiów doktoranckich nastąpi 07.11.2018r.

Zapisów na zajęcia fakultatywne dokonują Państwo za pośrednictwem modułu ZAPISZ w Wirtualnym Systemie Usług dla Studenta (WISUS).

UWAGA: można zapisać się tylko na jeden z proponowanych fakultetów przygotowujących do pracy badawczej lub badawczo-rozwojowej oraz tylko na jeden z proponowanych fakultetów przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego

Uczestnicy I roku studiów doktoranckich zapisują się na 2 fakultety (2 x 2 ECTS)

Uczestnicy II roku studiów doktoranckich zapisują się na 2 fakultety (2 x 2 ECTS)

Uczestnicy III roku studiów doktoranckich zapisują się na 2 fakultety (2 x 1 ECTS)

Na IV roku studiów doktoranckich nie ma zajęć fakultatywnych

 

Konferencje / Konkursy

♦ Konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy o stypendium naukowe

Naukowa Fundacja Polpharmy zaprasza studentów studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do udziału w konkursie o stypendium naukowe.

Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium naukowe Fundacji nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów.  Nagrodą jest 10 stypendiów, każde o wartości 10 tys. zł. 

Stypendyści  wyłonieni zostaną w drodze konkursu organizowanego przez Fundację.

 

Rada Naukowa Fundacji opracowała kryteria oceny wniosków: publikacje – do 50 pkt., osiągnięcia naukowe – do 30 pkt. i praca doktorska – do 20 pkt.

Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania kandydatów oraz organizacji konkursu zostały zawarte w regulaminie i wniosku o przyznanie stypendium. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej Fundacji www.polpharma.pl/fundacja

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium Fundacji zostało wpisane na listę stypendiów naukowych.

Prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane. 

Wnioski należy składać w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami UMP.

 

 ♦ Stypendium Fulbrighta

Szanowni Państwo! Doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu!

Uprzejmie informuję, że 1 lutego ruszyła rekrutacja do programu stypendialnego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta dla Polaków zainteresowanych wyjazdem do USA: Fulbright Junior Research Award.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020/2021 trwa do 10 czerwca 2019 roku.

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich z polskich instytucji naukowych na realizację projektu badawczego w USA.

Celem stypendium, trwającego od 6 do 9 miesięcy, jest zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej. W czasie pobytu stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

 

 ♦ Konkurs dla doktorantów - Oddział PAN w Poznaniu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłosił VII edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2018 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:

- nauki humanistyczne i społeczne,

- nauki biologiczne i rolnicze,

- nauki ścisłe i nauki o Ziemi,

- nauki techniczne,

- nauki medyczne.

Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów będą nominowały do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne. Ponadto każdy zespół oceniający będzie mógł przedstawić jedną pracę do wyróżnienia bez nagrody pieniężnej. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci nagród pieniężnych zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w dniu 05 czerwiec 2019 r.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 10 marca 2019 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału (http://www.pan.poznan.pl/ ).

Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów.  W związku z tym gorąco proszę Panią Profesor o upowszechnienie tej informacji wśród doktorantów.

 

♦ Konferencja "Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych"

Szanowni Państwo

organizatorzy Konferencji zapraszają do udziału w I Konferencji "Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych" Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej ISCB i Sekcji Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Lekarskie w Szczecinie i Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie. Spotkanie będzie złożone z dwu sesji - szkoleniowej w czwartek 27 czerwca oraz naukowej w piątek 28 czerwca 2019 roku. Termin zgłaszania abstraktów mija 15 maja. Miejscem konferencji będzie Klub Remedium w willi Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11. Zarówno za udział aktywny jak i jako słuchacz nie jest wymagana opłata. Koszty ponoszą organizatorzy.

INFORMACJE