O studiach doktoranckich

 

 

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi 4-letnie studia doktoranckie. Studia zorganizowane są na każdym z Wydziałów Uniwersytetu.

Studia doktoranckie, umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora, absolwentom uczelni wyższych, wykazującym zainteresowanie pracą naukową. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata.

Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym oraz spełnia wymogi zawarte w warunkach rekrutacji określonych corocznie przez Senat Uczelni.

Program kształcenia na studiach doktoranckich obejmuje:

- indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego albo promotora przy ewentualnym współudziale promotora pomocniczego, której efektem są w szczególności: publikacje naukowe, przygotowanie i/lub uczestnictwo w projektach badawczych, udział w konferencjach naukowych i przygotowanie pracy doktorskiej;

- realizację programu studiów rozumianego jako proces kształcenia prowadzący do osiągnięcia przez doktoranta zdefiniowanych efektów kształcenia.

Kierownikiem studiów doktoranckich jest prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, a na poszczególnych Wydziałach Zastępcami Kierownika studiów doktoranckich są:


- na Wydziale Lekarskim I: prof. dr hab. Maciej Krawczyński;


- na Wydziale Lekarskim II: dr hab. Lidia Gil;


- na Wydziale Farmaceutycznym: prof. dr hab. Jaromir Budzianowski;


- na Wydziale Nauk o Zdrowiu: dr hab. Marcin Żarowski.

Sekcja ds. Studiów Doktoranckich
Dział Spraw Studenckich
Collegium Maius
ul. Fredry 10
60-701 Poznań
parter (pok. 003-004)
tel. 61 854 60 60

Przyjmuje doktorantów:
Pn - Pt. 07:30 - 15:00

mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl
mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl

Zobacz także