Opłaty za studia

W roku akademickim 2018/2019 obowiązują opłaty za studia niestacjonarne ogłoszone w Zarządzeniu Rektora nr 70/2018

Równocześnie zmianom ulegają opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów.

Szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne określa Uchwała Senatu 150/2014 z późniejszymi zmianami.

 

Zobacz także