Pomoc materialna

Świadczenia pomocy socjalnej - informacje ogólne

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ((j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) , oraz na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów, studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

Oprócz w/w świadczeń studenci korzystać mogą ze stypendium rektora, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe, stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców. Zasady przyznawania  stypendium rektora określają odrębne zapisy w Regulaminie świadczeń dla studentów. Zasady przyznawania  stypendium  ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe określają rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego ( informacja znajduje się na stronie Internetowej Uczelni)

Niezależnie od w/w form, studenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego mogą ubiegać się o inne formy pomocy stypendialnej, o których mowa w art. 86 ust.1 pkt. 5 i 6 Ustawy. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

UWAGI:

Utrata uprawnień do wszystkich form świadczeń następuje, jeśli student:

1) został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń,

2) uzyskał świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych,

3) został skreślony z listy studentów,

4) przebywa na urlopie,

5) ukończył studia

Zobacz także