Pomoc materialna

Świadczenia pomocy socjalnej - informacje ogólne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ((j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) , oraz na podstawie Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowsiego w Poznaniu , studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

Oprócz w/w świadczeń studenci korzystać mogą ze stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Zasady przyznawania  stypendium rektora określają odrębne zapisy w Regulaminie przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowsiego w PoznaniuZasady przyznawania  stypendium  ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe określają rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego ( informacja znajduje się na stronie Internetowej Uczelni)

Niezależnie od w/w form, studenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego mogą ubiegać się o inne formy pomocy stypendialnej, o których mowa w art. 173a i 173b Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

UWAGI:

Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej  następuje, jeśli student:

1) nie zaliczył roku

2) został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń materialnych,

3) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,

4) został skreślony z listy studentów,

5) przebywa na urlopie dziekańskim, z wyjątkiem studenta przebywającego na tzw. „czynnym” urlopie dziekańskim, który może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób   niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę.

Zobacz także