Pomoc materialna

Świadczenia pomocy socjalnej - informacje ogólne

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ((j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) , oraz na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów, studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

Oprócz w/w świadczeń studenci korzystać mogą ze stypendium rektora, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia związane ze studiami lub sportem. Zasady przyznawania  stypendium rektora określają odrębne zapisy w Regulaminie świadczeń dla studentów. Zasady przyznawania  stypendium  ministra za znaczące osiągnięcia określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia  (informacja znajduje się na stronie)

Niezależnie od w/w form, studenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego mogą ubiegać się o inne formy pomocy stypendialnej, o których mowa w art. 86 ust.1 pkt. 5 i 6 Ustawy. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

UWAGI:

Utrata uprawnień do wszystkich form świadczeń następuje, jeśli student:

1) został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń,

2) uzyskał świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych,

3) został skreślony z listy studentów,

4) przebywa na urlopie,

5) ukończył studia

Zobacz także