Procedura ubiegania się o miejsce w DS

Procedura ubiegania się o miejsce w domu studenckim

WNIOSKI O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Informujemy, iż w systemie WISUS dostępne są wnioski o miejsce w Domu Studenckim UM na rok akademicki 2019/2020.

Podania należy składać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 10 maja br. Po upływie tego terminu nie będzie możliwości złożenia wniosku w systemie WISUS. Studenci, którzy, nie złożą podania w ustalonym czasie, będą  mogli ubiegać się o miejsce w akademiku we wrześniu, po rekrutacji do Domów Studenckich studentów I roku.

Osoby zainteresowane pokojem jednoosobowym w DS Hipokrates mogą składać podanie o przyznanie pokoju do 10 maja br.

Studiujący na III roku studiów licencjackich mogą składać wnioski o miejsce w DS dopiero po rekrutacji na I rok studiów uzupełniających magisterskich.

Studenci kończący studia nie mogą składać wniosków w systemie WISUS. Jako absolwenci mają możliwość zamieszkania w Domach Studenckich UM, w takich przypadkach należy złożyć  podanie do Protektora ds. Studenckich. Podania absolwentów będą rozpatrywane we wrześniu br.

W jaki sposób należy ubiegać się o miejsce w domu studenckim?

Student ubiegający się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim wypełnia podanie tylko w systemie WISUS w zakładce ASIA. Studenci starający się o miejsce w DS nie mają obowiązku składania dokumentów potwierdzających wysokość dochodu.

Decyzja o przyznaniu miejsca w DS zamieszczona jest w systemie WISUS. Studenci, którym Wydziałowa Komisja Stypendialna nie przyznała miejsca w DS mogą złożyć odwołanie w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się decyzji w systemie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Miejsce w DS przyznawane jest do dnia 30 czerwca każdego roku akademickiego.

 O przyznanie miejsca w Domu Studenckim nie może ubiegać się student, który:

  1. w poprzednim roku akademickim został dyscyplinarnie wydalony z Domu Studenckiego,
  2. nie uregulował swoich zobowiązań wobec Domu Studenckiego, powstałych z powodu zaniechania wnoszenia opłat za miejsce w Domu Studenckim, lub którego nie uregulowane zobowiązania powstały z innych przyczyn.
  3. jest studentem ostatniego roku studiów (dotyczy wszystkich poziomów studiów)

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania miejsc w Domach Studenckich określa Zarządzenie Rektora.

UWAGA!

Studenci I roku przyjęci na studia w roku akademickim 2019/2020 mogą składać wnioski o miejsce w DS:

- od 29 lipca do dnia 25 sierpnia 2019r. - studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Termin składania wniosków dla studentów I roku został przesunięty do dnia 01 września 2019r.

- od 06 do 15 września 2019r. - studenci przyjęci na I rok studiów drugiego stopnia

Po przeniesieniu studentów z systemu rekrutacyjnego do systemu STUDENT UMP, będzie możliwość wypełnienia wniosku. W tym celu należy zalogować się na konto rekrutacyjne, gdzie zamieszczony jest link do zakładki ASIA.

Zobacz także