Procedura ubiegania się o miejsce w DS

Procedura ubiegania się o miejsce w domu studenckim

 W jaki sposób należy ubiegać się o miejsce w domu studenckim?

Student ubiegający się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim wypełnia podanie tylko w systemie WISUS w zakładce ASIA. Studenci starający się o miejsce w DS nie mają obowiązku składania dokumentów potwierdzających wysokość dochodu.

Podania dla studentów od II roku studiów, dostępne są w systemie od 16 kwietnia  do 18 maja 2018r.

Decyzja o przyznaniu miejsca w DS zamieszczona jest w systemie WISUS. Studenci, którym Wydziałowa Komisja Stypendialna nie przyznała miejsca w DS mogą złożyć odwołanie w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się decyzji w systemie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Miejsce w DS przyznawane jest do dnia 30 czerwca każdego roku akademickiego.

 O przyznanie miejsca w Domu Studenckim nie może ubiegać się student, który:

  1. w poprzednim roku akademickim został dyscyplinarnie wydalony z Domu Studenckiego,
  2. nie uregulował swoich zobowiązań wobec Domu Studenckiego, powstałych z powodu zaniechania wnoszenia opłat za miejsce w Domu Studenckim, lub którego nie uregulowane zobowiązania powstały z innych przyczyn.
  3. jest studentem ostatniego roku studiów (dotyczy wszystkich poziomów studiów)

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania miejsc w Domach Studenckich określa Zarządzenie Rektora.

UWAGA!

Studenci I roku mogą składać podania w ustalonym terminie.

Po przeniesieniu studentów z systemu rekrutacyjnego do systemu STUDENT UMP, będzie możliwość wypełnienia wniosku. W tym celu należy zalogować się na konto rekrutacyjne, gdzie zamieszczony jest link do zakładki ASIA.

UWAGA!

Absolwenci studiów pierwszego stopnia rekrytujący się na studia drugiego stopnia mogą składać podania w ustalonym terminie.

Po przeniesieniu studentów z systemu rekrutacyjnego do systemu STUDENT UMP, będzie możliwość wypełnienia wniosku. W tym celu należy zalogować się na konto rekrutacyjne, gdzie zamieszczony jest link do zakładki ASIA.

Zobacz także