Stypendium ministra zdrowia za znaczące osiągnięcia

Przepisy regulujące przyznanie stypendium ministra:

Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Stypendium może zostać przyznane studentowi, który:

1) w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz

2) uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim

Wymogu, o którym mowa powyżej nie stosuje sie do studenta, który w roku złożenia wniosku został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Termin składania wniosków

Wnioski sklada się po wcześniejszym umówieniu elefonicznym, w terminie do 20 października według wzoru opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni - student wypełnia wniosek ale decyzję o przedłożeniu go Ministrowi podejmuje Rektor.

Wnioski o przyznanie stypendium są rozpatrywane w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zostały złożone.

Maksymalna wysokośc stypendium nie może przekroczyć 17000zł, stypendium wypłaca się studentowi jednorazowo.

 

 

 

Zobacz także